Všeobecné podmienky a stornovanie pobytu.

Zmluvný vzťah medzi penziónom a klientom vzniká na základe objednávky klienta osobne, e-mailom, faxom alebo cez sprostredkovateľa (tretiu osobu, alebo CK). Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie zálohy, prípadne plnej ceny pobytu. Doplatok bude uhradený v deň príchodu na pobyt. Ak zákazník neuhradí zálohu resp. celú platbu v stanovenom termíne rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší. Po uhradení 50 % zálohy z ceny pobytu bude zákazníkovi ubytovanie zarezervované a zaslané potvrdenie o termíne a celkovej cene za pobyt v elektronickej podobe. Nástup na pobyt je od 13.00 hod. v prípade neskoršieho nástupu stačí telefonicky upovedomiť na čísle +421 903 211 865 , ubytovať sa dá do 22,00 hod. Ukončenie pobytu v apartmáne je do 10.00 hod. Zákazník je pri nástupe na pobyt riadne oboznámený so stavom a zariadením ubytovacieho zariadenia. Pri zistení akýchkoľvek závad v ubytovacej jednotke žiadame zákazníkov, toto okamžite nahlásiť. Ostatné náležitosti rieši ubytovací poriadok.
V priestoroch penziónu je zakázané fajčiť, okrem priestorov na to určených.

Možnosti platby:
 • bankovým prevodom
 • platbou na mieste: v hotovosti, platobnou kartou

  Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu bez oznámenia dôvodov odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné písomnou, telefonickou alebo elektronickou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené penziónu Ivana a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:
 • menej ako 3 dni 50% zálohy
 • bez oznámenia storna 100 % zálohy • Penzión IVANA
  Kacvinského 3355
  085 01 Bardejov
  Slovakia
  Prevádzkovateľ
  František Kukľa

  kukla@penzionivana.sk
  +421 903 211 865
  +421 903 902 241
  © penzionivana.sk | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in